Projekt

European Youth Together

Projekt „Young Service Designers” (YSD) był współfinansowany przez podprogram European Youth Together (EYT) programu ERASMUS+ – w ramach Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego – EACEA (GA n°624732). Projekt rozpoczął się 15 maja 2021 r. i będzie realizowany przez 24 miesiące w ramach konsorcjum 6 organizacji partnerskich.

Główne cele projektu YSD są następujące:

 • Wzmocnij hiper-lokalne struktury, aby stawić czoła lokalnym wyzwaniom, stawiając młodzież w centrum odnowy ich miast.
 • Zaangażuj – połącz – daj młodym ludziom możliwość odgrywania bardziej aktywnej roli w lokalnej społeczności.
 • Zaangażuj młodych ludzi jako współtwórców i realizatorów działań pilotażowych na rzecz dostosowywania usług publicznych.
 • Wzmocnij autentyczne działania demokratyczne w 6 miastach.
 • Uwzględnij grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji.
 • Zbuduj zrównoważoną i zieloną Europę.

Projekt YSD będzie odnosił się do tych celów, skupiając się na młodych ludziach (16-20 lat), osobach pracujących z młodzieżą, miastach i administracji lokalnej. Podejście to ma na celu zaangażowanie młodych ludzi w proponowanie zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań dla ich miast, przy wsparciu lokalnej administracji i osób pracujących z młodzieżą.

Osoby pracujące z młodzieżą będą eksperymentować z nowymi metodami oraz zdobywać wiedzę i umiejętności, aby zainteresować młodych ludzi aktywnym obywatelstwem i pobudzić ich pragnienie proponowania rozwiązań dla rozwiązywania lokalnych problemów.

Młodzi ludzie zdobędą nowe możliwości dzięki YSD, zapewniając im niezbędne narzędzia, aby stać się aktywnymi obywatelami i uczestniczyć w lokalnym procesie decyzyjnym.

Zainteresowane strony, takie jak władze publiczne, szkoły i uniwersytety, przedsiębiorstwa i organizacje lokalne, będą zaangażowane w działania i będą informowane o testowanych nowych metodologiach.

Projekt jest zgodny z podejściem i metodami projektowania usług stosowanymi w sektorze publicznym.

Głównym rezultatem projektu będzie utworzony na zakończenie działań zestaw narzędzi YSD, dzięki któremu interesariusze pracujący z młodzieżą w UE będą mogli poprawić jakość swoich usług dla młodych ludzi oraz realizować nowe projekty i działania promujące aktywne obywatelskie wśród młodych ludzi i wzbudzić zainteresowanie polityką.

Dokładniej,

Celem Young Service Designers (YSD) jest wspieranie hiper-lokalnych struktur w celu sprostania lokalnym wyzwaniom, umieszczając młodzież w centrum odnowy ich miast.

YSD ma na celu wspieranie młodych ludzi (16-21 lat) poprzez podejście do edukacji obywatelskiej i zaangażowania, wspierające ich kompetencje i oferujące im możliwość doświadczenia prawdziwego uczestnictwa w lokalnym procesie decyzyjnym, aby przemyśleć swoje miasta i przestrzenie publiczne w kierunku zdrowszych ulic, zrewitalizowanych budynków i bardziej odpornych dzielnic.

YSD czerpie inspirację z programu UPSHIFT stworzonego przez UNICEF: eksperymentalnego uczenia się na rzecz innowacji społecznych, aby pomóc młodym ludziom bezrobotnym i młodzieży NEET.

Wymiernymi rezultatami projektu będą:

 • 18 pracowników młodzieżowych w 6 krajach UE (IT, EL, SK, DE, FI, PL) przeszkolonych do mentorowania młodych ludzi
 • 120 młodych ludzi (20 z każdego kraju) zdobywających umiejętności jako YSD podczas 40-godzinnego szkolenia
 • 6 Młodzieżowych Publicznych Laboratoriów Innowacji (Youth Public Innovation Labs) na poziomie lokalnym
 • 6 usług pilotażowych współtworzonych przez młodych uczestników (co najmniej 1 na kraj)
 • Zaangażowanie urzędników z miast wspierających YSD
 • Stworzenie platformy współpracy e-learningowej
 • Opracowanie zestawu narzędzi dla „Młodych projektantów usług i miast jako partnerów i sojuszników”

Poprzez przewidziane działania projekt ma na celu osiągnięcie następujących rezultatów:

 • Wzmocnienie procesów demokratycznych. Demokracja przedstawicielska wzmacnia się, gdy młodzi ludzie stają się aktywni w swoich społecznościach. Prawo młodych ludzi do uczestnictwa jest ściśle związane z wolnością wypowiedzi i prawem do informacji.
 • Aby usprawnić podejmowanie decyzji. Uczestnictwo prowadzi do dokładniejszych, odpowiednich decyzji, które są lepiej przemyślane i z większym prawdopodobieństwem zostaną wdrożone przez zainteresowane osoby.
 • Aby umożliwić młodym ludziom udział w procesie decyzyjnym. Młodzi ludzie są ekspertami w zakresie własnych wyzwań i sytuacji oraz sposobów docierania do innych w ich wieku.
 • Aby poprawić usługi w erze post-COVID. Konsultacje z młodymi ludźmi umożliwiają ulepszanie usług i dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.
 • Wzmocnij hiper-lokalne struktury koordynowane przez młodych ludzi, aby wspierać społeczności w bardziej integracyjnym krajobrazie.