Projekt

European Youth Together

Projekt „Young Service Designers“ (YSD) bol spolufinancovaný podprogramom European Youth Together (EYT) programu ERASMUS+ – v rámci Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru – EACEA (GA č. 624732). Projekt sa začal 15. mája 2021 a bude prebiehať 24 mesiacov v rámci konzorcia 6 partnerských organizácií.

Hlavné ciele projektu YSD sú nasledovné:

 • Posilnite hyperlokálne štruktúry na riešenie miestnych špecifických výziev a postavte mládež do centra obnovy ich miest.
 • Zapojte sa – spojte sa – dajte mladým ľuďom možnosť hrať aktívnejšiu úlohu vo svojej miestnej komunite.
 • Zapojte mladých ľudí ako spolutvorcov a realizátorov pilotných akcií na prispôsobenie verejných služieb.
 • Posilniť autentické demokratické aktivity v 6 mestách.
 • Posilniť autentické demokratické aktivity v 6 Zahrnúť znevýhodnené skupiny.
 • Vybudujte udržateľnú a zelenú Európu.

Projekt YSD bude riešiť tieto ciele tak, že sa zameria na mladých ľudí (16-20 rokov), pracovníkov s mládežou, mestá a miestnu správu. Cieľom tohto prístupu je zapojiť mladých ľudí do navrhovania trvalo udržateľných a inovatívnych riešení pre ich mestá s podporou miestnej správy a pracovníkov s mládežou.

Pracovníci s mládežou budú experimentovať s novými metódami a získavať vedomosti a zručnosti, aby pritiahli záujem mladých ľudí o aktívne občianstvo a podnietili ich túžbu navrhovať riešenia na riešenie miestnych problémov.

Mladí ľudia získajú nové schopnosti s YSD, ktoré im poskytnú potrebné nástroje, aby sa stali aktívnymi občanmi a podieľali sa na miestnom rozhodovaní.

Zainteresované strany, ako sú verejné orgány, školy a univerzity, podniky a miestne organizácie, budú zapojené do aktivít a budú informované o nových skúšaných metodológiách.

Projekt sleduje prístup a metódy navrhovania služieb vo verejnom sektore.

Hlavným výsledkom projektu bude súbor nástrojov YSD vytvorený na konci aktivít, prostredníctvom ktorého môžu zainteresované strany pracujúce s mládežou v EÚ zlepšiť kvalitu svojich služieb pre mladých ľudí a realizovať nové projekty a aktivity na podporu aktívneho občianstvo medzi mladými ľuďmi a zvýšiť záujem o politiky.

Konkrétnejšie,

Cieľom Young Service Designers (YSD) je posilniť hyperlokálne štruktúry na riešenie miestnych špecifických výziev, čím sa mládež dostane do centra obnovy ich miest.

YSD si kladie za cieľ podporovať mladých ľudí (16-21 rokov) prostredníctvom občianskeho vzdelávania a prístupu k angažovanosti, ktorý podporuje ich kompetencie a ponúka im príležitosť zažiť skutočnú účasť na miestnom rozhodovaní s cieľom prehodnotiť ich mestá a verejné priestory smerom k zdravším uliciam, revitalizovaným budovy a odolnejšie štvrte.

YSD sa inšpiruje programom UPSHIFT, ktorý vytvoril UNICEF: experimentálne učenie pre sociálne inovácie na pomoc mladým nezamestnaným a NEET.

Ako hmatateľné výsledky bude mať projekt:

 • 18 pracovníkov s mládežou v 6 krajinách EÚ (IT, EL, SK, DE, FI, PL) vyškolených na mentorovanie mladých ľudí
 • 120 mladých ľudí (20 na krajinu) nadobudne zručnosti ako YSD počas 40-hodinového školenia
 • 6 Youth Public Innovation Labs na miestnej úrovni
 • 6 pilotných služieb spoločne navrhnutých mladými účastníkmi (aspoň 1 na krajinu)
 • Zapojenie štátnych zamestnancov z miest podporujúcich YSD
 • Vytvorenie e-learningovej platformy spolupráce
 • Vypracovanie súboru nástrojov pre „Mladých dizajnérov služieb a mestá ako partnerov a spojencov“

Projekt má prostredníctvom plánovaných aktivít naplniť tieto výsledky:

 • Posilniť demokratické procesy. Zastupiteľská demokracia sa posilňuje, keď sa mladí ľudia stanú aktívnymi vo svojich komunitách. Právo mladých ľudí zúčastniť sa je úzko spojené so slobodou prejavu a právom na informácie.
 • Na zlepšenie rozhodovania. Účasť vedie k presnejším a relevantnejším rozhodnutiam, ktoré sú lepšie informované a s väčšou pravdepodobnosťou ich implementujú a vlastnia tí, ktorých sa to týka.
 • Umožniť mladým ľuďom zúčastniť sa na rozhodovacom procese. Mladí ľudia sú experti na svoje vlastné výzvy a okolnosti a spôsoby, ako dosiahnuť druhých v ich veku.
 • Na zlepšenie služieb v post-COVID ére. Konzultácie s mladými ľuďmi umožňujú zlepšiť služby a prispôsobiť ich meniacim sa potrebám.
 • Posilnite hyperlokálne štruktúry koordinované mladými ľuďmi na podporu komunít v inkluzívnejšom prostredí.