Partners

European Youth Together

Lead Partner

Consorzio Comunità Brianza

CCB on italialainen yhteiskunnallinen yritys, joka koostuu 33 kumppanista. Sen päätavoitteena on toteuttaa sosiaalisia innovaatiotoimia, edistää julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä luoda uusia, paikallisten yhteisöjen tarpeita vastaavia hyvinvointipalveluita.

Pääasialliset työalueet ovat:

Koulutus ja Koulu: CCB edistää monipuolisia koulutusalaan liittyviä toimia vähentääkseen koulunkäynnin keskeyttämistä ja edistääkseen innovatiivisten menetelmien käyttöönottoa nuorten koulutuksessa.

Kolmansien maiden kansalaisten ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten maahanmuuttajien kotouttaminen: Vuodesta 2011 lähtien CCB on hallinnoinut hankkeita, jotka tarjoavat maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille vastaanotto- ja kotouttamispalveluita Monzan ja Milanon alueilla.

Turismi ja kulttuuri: Tämä on CCB:n uusin ala, joka on vuodesta 2016 lähtien kehittänyt kolmea seuraavaa suuntaa:

– Uusien turistituotteiden suunnittelu

– Koulutusta matkailualalla toimiville kumppaneillemme

– Tuetaan heikossa asemassa olevien ihmisten osallistumista kumppaniorganisaatioihin.

Työelämä ja nuorisotyö: Alue toimii tiiviissä yhteydessä Mestieri Lombardian työvoimatoimiston kanssa. Varsinkin heikommassa asemassa olevia ja maahanmuuttajataustaisia ​​nuoria tuetaan työhön perehtymisessä ja CV:n kirjoittamisessa korostaen heidän aikaisempaa työkokemustaan ​​sekä ammatillista osaamistaan ​​ja taitojaan.

Eurooppalaiset projektit: EU-osasto luotiin vuoden 2018 alussa tavoitteena edistää sosiaalista innovaatiota Euroopan tasolla.

Sittemmin CCB on lisännyt osaston henkilöstöä, laajentanut verkostoaan Euroopassa ja osallistunut yli 20 hankkeen suunnitteluun EU-rahoitusohjelmien ehdotuspyyntöjen perusteella.

Konsortion jäsenet

Youth Power Germany e.V.

Youth Power Germany e.V. Youth Power Goal Terveellisten elämäntapojen, väkivallattoman käytöksen, sukupuolten tasa-arvon edistäminen, nuorten yhdistäminen, aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen elämään ja päätöksentekoon, vapaaehtoistoiminta, kulttuurin edistäminen, demokratian ja ihmisoikeuksien puolustaminen.

Institute of Research & Training on European Affairs – I.R.T.E.A.

I.R.T.E.A.:n ovat luoneet nuorisotyöntekijät ja nuorisoasiantuntijat, ja sen tavoitteena on tulla voimakkaaksi ajatushautomoksi Kreikassa ja Etelä-Euroopassa, joka kurottaa umpeen nuorten, päätöksenteon, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden välistä kuilua. I.R.T.E.A. käyttää neuvoa-antavaa asemaansa Euroopan parlamentissa. Tavoitteena on tukea nuoria, erityisesti heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvia, edistämällä innovatiivisia toimia ja politiikkoja Euroopan prioriteetteihin liittyvissä kysymyksissä. I.R.T.E.A. edistää jäsenneltyä ja avointa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien välillä ja vahvistaa hankkeillaan ja toimillaan nuorten aktiivista osallistumista, ajatusta Euroopan kansalaisuudesta ja kansalaisuuden käsitettä yleensä.

  • Visiomme on yksi Eurooppa, jossa kaupungit ja suurkaupunkialueet ovat sitoutuneet nuorisoon ja ottavat nuorisopolitiikan aktiivisesti mukaan paikalliseen ja alueelliseen kehitykseen, osallistumisprosesseihin ja päätöksentekoon.
  • Filosofiamme mukaan nuorten osallistuminen, nuorten yhtäläiset mahdollisuudet ja nuorisorakenteiden kestävyys ovat keskipitkän ja pitkän aikavälin kaupunkikehityksen liikkeellepaneva voima, jolla on keskeinen panos kaikkien kaupunkien ja sitä ympäröivien alueiden asukkaiden elämänlaatuun.
  • Visiomme ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden Kansakuntien nuorisopolitiikan ja -strategiat ja pyrkii toteuttamaan niitä tehokkaasti paikallisella tasolla.

Slovak Youth Council (Rada mládeže Slovenska)

Slovakian nuorisoneuvosto (jäljempänä SYC) on foorumi, joka yhdistää 27 nuorisojärjestöä uskonnollisista, poliittisista, ideologisista ja etnisistä taustoista. Se tarjoaa erilaisia ​​palveluita (nuoristoon liittyvää tutkimusta, tukea uuden valtion politiikan toteuttamisessa) ja edistää yhteisiä edunvalvontakanavia jäsentensä, muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien järjestöjen sekä nuorten itsensä puolesta. Sektoreiden välisen yhteistyön ja laadukkaan tutkimuksen avulla SYC tarjoaa tietopohjaisia ​​ratkaisuja kumppaneilleen valtion ja kansalaissektorilta sekä arvokkaita näkemyksiä suurelle yleisölle median kautta. Sen ainutlaatuisuus piilee siinä, että SYC on onnistunut tuomaan eri ideologisia, poliittisia ja etnisiä ryhmiä edustavia organisaatioita yhteen työskentelemään yhteisen päämäärän eteen – tehdä nuorisotyöstä helpompaa kaikkien nuorten ulottuville.

Sempre a Frente Foundation

Semper a Frente Foundation on yksi Itä-Puolan suurimmista nuorisojärjestöistä, joka vahvistaa nuoria, tukee nuoria, lapsia ja aikuisia avaintaitojen hankkimisessa, vahvistaa psykososiaalisia taitoja, mielenterveyshuoltoa ja heidän henkilökohtaista ja ammatillista potentiaaliaan vuodesta 2010 lähtien. yöskennellä paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti. Tarjoamme ilmaista psykologista, terapeuttista ja kehitystukea 5-19-vuotiaille nuorille ja heidän omaisilleen kahdessa tukikeskuksessamme. Koordinoimme alueen mielenterveyden edistämisohjelmia ja kriisikonsultaatioita. Tuemme nuorisotyöntekijöitä, kasvattajia, opettajia ja muita ammattilaisia ​​heidän päivittäisessä työssään nuorten parissa.

Aktivoimme alle 30-vuotiaita nuoria toteuttamalla heidän psykososiaalisen ja ammatillisen osaamisensa kehittämistä tukevia ohjelmia yhteistyössä kunnan, koulujen, yliopistojen tai yritysten kanssa. Tuemme nuorten aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen elämään sisällyttämällä heidät jäsennellyn vuoropuhelun kehyksiin, edistämällä yhteiskuntavastuuta, oma-aloitteisuutta, yrittäjyyttä, vapaaehtoistyötä. Tiedotamme EU-mahdollisuuksista Eurodesk-verkoston aluetietopisteenä, tuemme nuorisoaloitteita Erasmus+:n ja ESC:n puitteissa. Koordinoimme, lähetämme ja isännöimme kansainvälisiä vapaaehtoisia eri puolilta Eurooppaa, tuemme nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kansainvälistä yhteistyötä toteuttamalla vaihtoja, koulutuskursseja ja luomalla innovatiivisia ratkaisuja kumppanuuksien puitteissa.

Joka vuosi meitä palkitaan työstämme nuorten parissa monilla palkinnoilla ja hyvien käytäntöjen etiketeillä paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Saavutimme viime aikoina merkittävimmän menestyksen käynnistämällä ja koordinoimalla prosessia Euroopan nuorisopääkaupungin 2023 voittamiseksi Lublinin kaupungillemme.

Vihreät nuoret

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto on valtakunnallinen suomalainen nuoriso- ja opiskelijajärjestö. Työskentelemme yhdessä keskeisten arvojemme puolesta: kestävyys, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Jäseneksi voit liittyä joko liittymällä suoraan Liittoon tai liittymällä johonkin paikalliseen yhdistyksemme. Jos meillä ei vielä ole paikallista toimintaa alueellasi, ota meihin yhteyttä aloittaaksesi!

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitossa on useita työntekijöitä, 12 hengen johtokunta kahden tasavertaisen varapuheenjohtajan johdolla, viisi työvaliokuntaa, 15 paikallisyhdistystä, neljä aktiivista paikallisryhmää ja tietysti satoja aktiivisia jäseniä! Järjestämme toimintaa ja tapahtumia jäsenillemme ympäri vuoden. Joka vuosi suurin tapahtumamme on Nuorten Vihreiden kokoontuminen, jossa kokoontumme oppimaan uutta, saamaan uusia ystäviä ja tietysti muuttamaan maailmaa.