Wzmacniacz

European Youth Together

Partner prowadzący

Consorzio Comunità Brianza

CCB jest włoskim przedsiębiorstwem społecznym składającym się z 33 partnerów. Jego głównym celem jest wdrażanie działań w zakresie innowacji społecznych, promowanie dialogu między podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz tworzenie nowych usług pomocy społecznej odpowiadających potrzebom społeczności lokalnych.

Główne obszary pracy to:

Edukacja i szkoła: CCB promuje szeroki zakres działań związanych z edukacją w celu ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki i promowania przyjmowania innowacyjnych metod szkolenia młodzieży.

Integracja obywateli państw trzecich i małoletnich migrantów bez opieki: Od 2011 roku CCB zarządza projektami oferującymi usługi przyjmowania i integracji migrantów i osób ubiegających się o azyl w rejonach Monzy i Mediolanu.

Turystyka i kultura: to najnowszy obszar (utworzony w 2016 r.), który rozwija 3 główne działania:

– Projektowanie nowych produktów turystycznych

– Szkolenia dla naszych partnerów pracujących w branży turystycznej

– Wspieranie włączania osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w organizacjach partnerskich.

Zatrudnialność i przedsiębiorczość młodzieżowa: Obszar działa w ścisłym powiązaniu z agencją pracy Mestieri Lombardia. Młodzi ludzie, zwłaszcza ci o mniejszych szansach i ze środowisk migracyjnych, otrzymują wsparcie w orientacji zawodowej i pisaniu CV, podkreślając ich wcześniejsze doświadczenia zawodowe oraz kompetencje i umiejętności zawodowe.

Projekty europejskie: Dział UE został utworzony na początku 2018 roku w celu promowania działań w zakresie innowacji społecznych na poziomie europejskim.

Od tego czasu CCB powiększyło liczbę pracowników Departamentu, rozszerzyło swoją sieć w Europie i uczestniczyło w opracowywaniu ponad 20 projektów w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków w ramach programów finansowania UE.

Członkowie Konsorcjum

Youth Power Germany e.V.

Youth Power Cel Promocja zdrowego stylu życia, zachowań bez przemocy, równości płci, łączenie młodych, aktywny udział w życiu społecznym i podejmowaniu decyzji, wolontariat, promocja kultury, rzecznictwo na rzecz demokracji i praw człowieka.

Institute of Research & Training on European Affairs – I.R.T.E.A.

I.R.T.E.A. została stworzona przez osoby pracujące z młodzieżą i ekspertów ds. młodzieży i ma na celu stać się potężnym Think Tank w Grecji i Europie Południowej, wypełniając lukę między młodzieżą, kształtowaniem polityki, społeczeństwem i rynkiem pracy. Wykorzystując swój status doradczy w Parlamencie Europejskim, I.R.T.E.A. ma na celu wspieranie młodych ludzi, zwłaszcza należących do grup szczególnie wrażliwych, poprzez promowanie innowacyjnych działań i polityk w kwestiach związanych z priorytetami europejskimi. I.R.T.E.A. promuje zorganizowany i otwarty dialog między zainteresowanymi stronami społeczeństwa obywatelskiego, a poprzez swoje projekty i działania wzmacnia aktywny udział młodych ludzi w idei obywatelstwa europejskiego i ogólnie w koncepcji obywatelstwa.

  • Naszą wizją jest jedna Europa z miastami i obszarami metropolitalnymi zaangażowanymi w sprawy młodzieży i aktywnie angażującymi politykę młodzieżową w rozwój lokalny i regionalny, procesy partycypacyjne i podejmowanie decyzji.
  • Nasza filozofia uważa uczestnictwo młodzieży, równe szanse dla młodzieży i trwałość struktur młodzieżowych za siły napędowe średnio- i długoterminowego rozwoju miast, mające kluczowy wkład w jakość życia wszystkich mieszkańców miast i otaczających je regionów.
  • Nasza wizja uwzględnia polityki i strategie młodzieżowe Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych i ma na celu ich skuteczne wdrażanie na poziomie lokalnym.

Slovak Youth Council (Rada mládeže Slovenska)

Słowacka Rada Młodzieży (dalej jako SRM) jest platformą zrzeszającą 27 organizacji młodzieżowych z różnych środowisk religijnych, politycznych, ideologicznych i etnicznych. Świadczy różnorodne usługi (badania młodzieżowe, wsparcie we wdrażaniu nowej polityki państwa) oraz promuje wspólne stanowiska rzecznicze w imieniu swoich członków, innych organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz samej młodzieży. Dzięki współpracy międzysektorowej i wysokiej jakości badaniom SRM oferuje rozwiązania oparte na danych swoim partnerom z sektorów rządowych i pozarządowych oraz cenne spostrzeżenia opinii publicznej za pośrednictwem mediów. Jego wyjątkowość polega na tym, że SRM udało się z powodzeniem zgromadzić organizacje z różnych grup ideologicznych, politycznych i etnicznych, aby pracowały nad wspólnym celem – aby praca z młodzieżą była bardziej dostępna dla wszystkich młodych ludzi.

Sempre a Frente Foundation

Sempre a Frente Foundation jest jedną z największych młodzieżowych organizacji pozarządowych we wschodniej Polsce, która od 2010 roku wzmacnia pozycję młodych ludzi, wspierając młodzież, dzieci i dorosłych w zdobywaniu kluczowych kompetencji, wzmacnianiu umiejętności psychospołecznych, ochronie zdrowia psychicznego oraz rozwijaniu ich potencjału osobistego i zawodowego. Działamy lokalnie, regionalnie i międzynarodowo. Młodzieży w wieku od 5 do 19 lat i jej bliskim zapewniamy bezpłatną pomoc psychologiczną, terapeutyczną i rozwojową w naszych 2 ośrodkach wsparcia. Koordynujemy programy promocji zdrowia psychicznego i konsultacje kryzysowe dla regionu. Wspieramy osoby pracujące z młodzieżą, wychowawców, nauczycieli i innych profesjonalistów w ich codziennej pracy z młodzieżą.

Aktywizujemy młodzież do 30 roku życia, realizując programy wspierające rozwój jej kompetencji psychospołecznych i zawodowych we współpracy z gminą, szkołami, uczelniami czy biznesem. Wspieramy aktywny udział młodzieży w życiu społecznym poprzez włączanie jej w ramy zorganizowanego dialogu, promowanie odpowiedzialności społecznej, inicjatywy, przedsiębiorczości, wolontariatu. Informujemy o możliwościach unijnych jako regionalny punkt informacyjny sieci Eurodesk, wspieramy inicjatywy młodzieżowe w ramach Erasmus+ i ESC. Koordynujemy, wysyłamy i gościmy międzynarodowych wolontariuszy z całej Europy, wspieramy międzynarodową współpracę młodych ludzi i pracowników młodzieżowych realizując wymiany, szkolenia i tworząc innowacyjne rozwiązania w ramach partnerstw.

Co roku jesteśmy nagradzani za naszą pracę z młodzieżą wieloma nagrodami i znakami dobrych praktyk na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Osiągnięcie najważniejszego w ostatnim czasie sukcesu poprzez zainicjowanie i współkoordynację procesu zdobycia Młodzieżowej Stolicy Europy 2023 dla naszego miasta Lublina.

The Green Youth and Students

Federacja Zielonej Młodzieży i Studentów jest ogólnokrajową organizacją młodzieżową i studencką z siedzibą w Finlandii. Wspólnie pracujemy na rzecz naszych kluczowych wartości: zrównoważonego rozwoju, równości i sprawiedliwości. Wspólnie pracujemy na rzecz naszych kluczowych wartości: zrównoważonego rozwoju, równości i sprawiedliwości. Możesz zostać członkiem, dołączając bezpośrednio do Federacji lub dołączając do któregokolwiek z naszych lokalnych stowarzyszeń. Jeśli nie mamy jeszcze lokalnej działalności w Twojej okolicy, skontaktuj się z nami, aby zacząć!

Federacja Zielonej Młodzieży i Studentów ma kilku pracowników, 12-osobowy Zarząd kierowany przez dwóch równorzędnych Współprzewodniczących, pięć komitetów roboczych, 15 lokalnych stowarzyszeń, cztery aktywne grupy lokalne i oczywiście setki aktywnych członków! Przez cały rok organizujemy zajęcia i imprezy dla naszych członków. Naszym największym corocznym wydarzeniem jest „Gathering of Young Greens”, podczas którego spotykamy się, aby uczyć się nowych rzeczy, nawiązywać nowe przyjaźnie i oczywiście zmieniać świat.