Partneri

European Youth Together

Vedúci partner

Consorzio Comunità Brianza

CCB je taliansky sociálny podnik zložený z 33 partnerov. Jeho hlavným cieľom je implementovať akcie sociálnej inovácie, podporovať dialóg medzi verejnými a súkromnými subjektmi a vytvárať nové sociálne služby zodpovedajúce potrebám miestnych komunít.

Hlavné oblasti práce sú:

Vzdelávanie a škola: CCB podporuje širokú škálu aktivít súvisiacich so vzdelávacou oblasťou s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky a podporiť prijatie inovatívnych metód pre vzdelávanie mládeže.

Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín a maloletých migrantov bez sprievodu:Od roku 2011 riadi CCB projekty, ktoré ponúkajú prijímacie a integračné služby pre migrantov a žiadateľov o azyl v oblastiach Monza a Miláno.

Τurizmus a kultúra: Ide o najnovšiu oblasť (vytvorenú v roku 2016), ktorá rozvíja 3 hlavné aktivity:

– Dizajn nových turistických produktov

– Školenie pre našich partnerov pracujúcich v sektore cestovného ruchu

– Podpora začlenenia znevýhodnených ľudí do partnerských organizácií.

Zamestnateľnosť a mládežnícke podnikanie: Oblasť funguje v úzkom spojení s pracovnou agentúrou Mestieri Lombardia. Mladí ľudia, najmä tí, ktorí majú menej príležitostí a majú prisťahovalecký pôvod, sú podporovaní v orientácii na prácu a písaní ich životopisov, pričom zdôrazňujú ich predchádzajúce pracovné skúsenosti a odborné kompetencie a zručnosti.

Európske projekty: Oddelenie EÚ bolo vytvorené začiatkom roka 2018 s cieľom podporovať akcie sociálnej inovácie na európskej úrovni.

Odvtedy CCB zvýšil počet zamestnancov oddelenia, rozšíril svoju sieť v Európe a podieľal sa na návrhu viac ako 20 projektov v reakcii na výzvy na predkladanie návrhov programov financovania EÚ.

Členovia konzorcia

Youth Power Germany e.V.

Youth Power Goal Propagácia zdravého životného štýlu, nenásilné správanie, rodová rovnosť, spájanie mladých, aktívna účasť na spoločenskom živote a rozhodovaní, dobrovoľníctvo, propagácia kultúry, obhajoba demokracie a ľudských práv.

Institute of Research & Training on European Affairs – I.R.T.E.A.

I.R.T.E.A., bol vytvorený pracovníkmi s mládežou a odborníkmi na mládež, a jeho cieľom je stať sa silným think-tankom v Grécku a južnej Európe, ktorý preklenie priepasť medzi mládežou, tvorbou politiky, spoločnosťou a trhom práce. Využitím svojho poradného statusu v Európskom parlamente I.R.T.E.A. sa zameriava na podporu mladých ľudí, najmä tých, ktorí patria k zraniteľným skupinám, presadzovaním inovačných akcií a politík v otázkach súvisiacich s európskymi prioritami. I.R.T.E.A. podporuje štruktúrovaný a otvorený dialóg medzi zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti, pričom prostredníctvom svojich projektov a činností posilňuje aktívnu účasť mladých ľudí, myšlienku európskeho občianstva a koncepciu občianstva vo všeobecnosti.

  • Našou víziou je jedna Európa s mestami a metropolitnými oblasťami, ktoré sa venujú mládeži a aktívne zapájajú mládežnícku politiku do miestneho a regionálneho rozvoja, participatívnych procesov a rozhodovania.
  • Naša filozofia považuje participáciu mládeže, rovnaké príležitosti pre mládež a udržateľnosť mládežníckych štruktúr za hnacie sily strednodobého a dlhodobého mestského rozvoja s kľúčovým príspevkom ku kvalite života všetkých obyvateľov miest a okolitých regiónov.
  • Naša vízia zohľadňuje mládežnícke politiky a stratégie Európskej únie, Rady Európy a Organizácie Spojených národov a zameriava sa na ich efektívnu implementáciu na miestnej úrovni.

Slovak Youth Council (Rada mládeže Slovenska)

Rada mládeže Slovenska (ďalej len SYC) je platforma združujúca 27 mládežníckych organizácií naprieč náboženským, politickým, ideologickým a etnickým zázemím. Poskytuje rôzne služby (výskum týkajúci sa mládeže, podpora pri zavádzaní nových štátnych politík) a presadzuje spoločné presadzovacie pozície v mene svojich členov, iných organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou a samotných mladých ľudí. Prostredníctvom medzisektorovej spolupráce a vysokokvalitného výskumu ponúka SYC svojim partnerom z vládneho a mimovládneho sektora riešenia založené na údajoch a cenné pohľady širokej verejnosti prostredníctvom médií. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že sa SYC úspešne podarilo spojiť organizácie z rôznych ideologických, politických a etnických skupín, aby pracovali na spoločnom cieli – sprístupniť prácu s mládežou všetkým mladým ľuďom.

Sempre a Frente Foundation

Nadácia Semper a Frente je jednou z najväčších mládežníckych mimovládnych organizácií vo východnom Poľsku, ktorá od roku 2010 posilňuje mladých ľudí, podporuje mládež, deti a dospelých pri získavaní kľúčových kompetencií, posilňovaní psycho-sociálnych zručností, starostlivosti o duševné zdravie a rozvíjaní ich osobného a profesionálneho potenciálu. Pracujeme lokálne, regionálne a medzinárodne. Poskytujeme bezplatnú psychologickú, terapeutickú a rozvojovú podporu pre mladých ľudí vo veku od 5 do 19 rokov a ich príbuzných v našich 2 centrách podpory. Koordinujeme programy podpory duševného zdravia a krízové konzultácie pre región. Podporujeme pracovníkov s mládežou, pedagógov, učiteľov a iných odborníkov v každodennej práci s mládežou.

Aktivizujeme mládež do 30 rokov, realizujeme programy podporujúce rozvoj ich psychosociálnych a odborných kompetencií v spolupráci s obcou, školami, univerzitami či podnikmi. Podporujeme aktívnu účasť mládeže na spoločenskom živote tým, že ju začleňujeme do rámca štruktúrovaného dialógu, podporujeme sociálnu zodpovednosť, iniciatívu, podnikanie, dobrovoľníctvo. Informujeme o príležitostiach EÚ ako regionálny informačný bod siete Eurodesk, podporujeme mládežnícke iniciatívy v rámci Erasmus+ a ESC. Koordinujeme, vysielame a hostíme medzinárodných dobrovoľníkov z celej Európy, podporujeme medzinárodnú spoluprácu medzi mladými ľuďmi a pracovníkmi s mládežou realizovaním výmenných pobytov, školení a vytváraním inovatívnych riešení v rámci partnerstiev.

Každý rok sme za našu prácu s mládežou a pre mládež odmeňovaní mnohými cenami a značkami osvedčených postupov na miestnej a medzinárodnej úrovni. Získanie najdôležitejšieho úspechu v poslednom čase iniciovaním a koordináciou procesu víťazstva v Európskom hlavnom meste mládeže 2023 pre naše mesto Lublin.

The Green Youth and Students

Federácia zelenej mládeže a študentov je celoštátna mládežnícka a študentská organizácia so sídlom vo Fínsku. Spolu pracujeme pre naše kľúčové hodnoty: udržateľnosť, rovnosť a spravodlivosť. Členom sa môžete stať buď priamym vstupom do federácie, alebo vstupom do ktoréhokoľvek z našich miestnych združení. Ak ešte nemáme miestnu aktivitu vo vašej oblasti, kontaktujte nás, aby sme mohli začať!

Federácia zelenej mládeže a študentov má niekoľko zamestnancov, 12-člennú správnu radu vedenú dvoma rovnocennými spolupredsedami, päť pracovných výborov, 15 miestnych združení, štyri aktívne miestne skupiny a samozrejme stovky aktívnych členov! Počas celého roka organizujeme aktivity a podujatia pre našich členov. Naším najväčším každoročným podujatím je Zhromaždenie mladých zelených, kde sa stretávame, aby sme sa naučili nové veci, nadviazali nových priateľov a samozrejme zmenili svet.